Rådet mener

 • Credit the person or company who owns the rights to the file or has produced it. E.g. the photographer.
Her kan du læse Udsatterådets pressemeddelelser og rådets holdninger til aktuelle temaer.

Udsatterådet efterlyser fokus på kommunens mest udsatte borgere i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2014

Københavns Kommunes Økonomiforvaltning har i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger udarbejdet forslag til Kommuneplanstrategi 2014. Kommuneplanstrategien bliver lavet hvert 4. år og lægger de overordnede linjer for revisionen af kommuneplanen. Forslaget til Kommuneplanstrategi 2014 har været sendt i høring blandt relevante parter, heriblandt Udsatterådet. Af Udsatterådets høringssvar fremgår det, at Rådet er utrolig positivt stemt overfor de overordnede linjer i forslaget, men efterlyser fokus på, hvordan de overordnede linjer også kan komme kommunens mest udsatte borgere til gavn. Samtidig påpeger Rådet, at der generelt bør tænkes mere aktivt på de udsatte borgeres situation, og hvordan særligt denne gruppe påvirkes af eventuelle udviklingsprojekter.

Hjemløse, udsatte EU-borgere og udokumenterede migranter (december 2013)

Jf. seperat dokument

Frivillighed (marts 2013)

 • at der skal være plads til frivillighed i samfundet, da frivillige bidrager positivt.
 • at den offentlige sektor skal respektere de frivillige organisationers særlige kompetencer og værdier.
 • at der skal være en balancegang i det sociale frivillige arbejde og et tydeligt skel mellem de frivillige og de professionelle.
 • at det er vigtigt, at den offentlige sektor har respekt for de frivillige organisationers forskellighed og frivillige organisationer ikke skal gøres offentlige.
 • at den offentlige sektor og de frivillige organisationer bør aftale klare spilleregler.
 • at det sociale arbejde bygger på værdier og at der derfor er en forskel på kultur- og fritidsområde og det sociale område, når vi taler frivillighed.
 • at frivillighedscharteret skal implementeres i Københavns Kommune.

Social ulighed i sundhed (september 2012)

 • at den socialt betingede ulighed i sundhed er så omfattende, at det er vigtigt, at der sikres en bevidsthed i både social- og sundhedsvæsenet om dette forhold, og at der tages nødvendige skridt i retning af at reducere denne form for ulighed i sundhed. Det kan være gennem mere direkte og lettere adgang til sundhedstilbud gennem udnyttelse af de muligheder, der ligger i at aktivere og være opmærksom på de aktiviteter, der findes i de frivillige tilbud, arbejde med opsøgende sundhedsteam og tilknytte sundhedspersonale til herberger og endelig at sikre, at sundhedshuse har opmærksomheden rettet mod de mange socialt udsatte, der af forskellige årsager ikke kan drage nytte af de eksisterende sundhedstilbud.
 • at det endvidere er centralt, at kommunen også har fokus på den mentale sundhed i forhold til socialt udsatte, da socialt udsatte udgør en særlig risikogruppe både ved at udsatheden følger efter psykiske problemer og udsathed kan medføre psykiske problemer.

Aktivlovens §81 og udsættelser (september 2012)

 • at det er vigtigt at forebygge udsættelser og finder det derfor positivt, at Socialforvaltningen i deres undersøgelse af kommunens praksis vedr. Aktivlovens §81 skriver, at der godt kan gives enkeltydelser efter §81 til huslejerestancer i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Især bemærker rådet, at forvaltningen pointerer, at "når det handler om (...) de mest udsatte er det absolut undtagelsen", at der gives afslag på enkeltydelser til huslejerestance. Udsatterådet håber, at disse budskaber bliver videreformidlet til kommunens sagsbehandlere og henstiller samtidig til, at forvaltningen vil søge at intensivere den opsøgende indsats ift. udsættelsestruede socialt udsatte borgere, eftersom færre end halvdelen reagerer på skriftligt tilbud om rådgivning. Rådet vil fortsat følge kommunes arbejde tæt i forhold til administrationen af §81 og fortsat sætte fokus på udsættelser.

Beskæftigelse (august 2012)

 • at det er vigtigt, at kommunen koordinerer den sociale og beskæftigelsesrettede indsats omkring socialt udsatte borgere, så borgerne sikres en samtidighed og helhed i indsatsen, hurtigere afklaring og færre sanktioner. Frivillige organisationer og socialøkonomiske virksomheder kan med fordel inddrages i indsatsen for at skabe vækst, bidrage med innovative løsninger og etablere arbejdspladser til udsatte borgere.

Skadesreduktion (maj 2012)

 • at skadesreduktion som en indsats over for den enkelte er vigtig. Men at det også er nødvendig skadesreduktion, at kommunen forholder sig til potentielle skader, når de træffer en beslutning.

Stofindtagelsesrum (maj 2012)

 • at kommunen af skadesreducerende årsager både skal lave matrikelplaceret og matrikelløse stofindtagelsesrum.

Udsættelser (september 2012)

Jf. seperat dokument

Rygestop (december 2010)

Jf. seperat dokument

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.